All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
 O revoluţie spirituală

 11.07 2012

 

Cum putem să schimbăm ceva esenţial în

 România?

 Gabriel Baicu

Misionarismul actual în România este dictat de raţiuni instituţionale şi nu de o reală grijă faţă de viitorul veşnic al oamenilor. Persoane izolate sunt rupte de Biserica instituţională Ortodoxă, Romano Catolică, sau Greco Catolică şi sunt convinse că trebuie să se boteze în apă când sunt mature, deoarece botezul lor s-a făcut în lipsa unei decizii personale, bazată pe discernământul personal. Aceste persoane mai sunt convinse că închinarea la Dumnezeu, în faţa icoanelor, sau a statuilor, care îl reprezintă pe Isus (Iisus), înseamnă idolatrie şi că deci se impune cu necesitate ca orice credincios să renunţe la acest obicei ‚greşit.’ Aceste argumente par a fi extrem de convingătoare în faţa unor persoane ne pregătite din punct de vedere teologic şi aceste persoane sfârşesc prin a fi ‚mutate’ dintr-o instituţie bisericească în altă instituţie bisericească, fără ca mare lucru să se întâmple. Adevărata Biserică a lui Dumnezeu nu este o instituţie bisericească, sau alta, este o realitate spirituală, care se situează în interiorul fiinţelor umane, acolo unde locuieşte Dumnezeu. „Drept răspuns, Isus (Iisus) i-a zis: <<Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el>>.” (Ioan 14; 23) Toţi aceia în care locuieşte Dumnezeu reprezintă Biserica Sa, indiferent de confesiunea creştină de care aceştia aparţin sau nu. Aceia care condiţionează apartenenţa oamenilor de apartenenţa la o Biserică instituţională sau alta fac o politică proprie, în direcţia protejării propriilor lor interese.

Ar fi ideal să se înceteze cu manipularea conştiinţelor, să se oprească a se abuza de ne ştiinţa oamenilor, în probleme de doctrine şi dogme creştine şi este timpul să facem singurul lucru pe care ne este dat să îl facem şi care reprezintă misiunea primită de la Isus (Iisus) Cristos. Această misiune înseamnă de a îi aduce pe oameni la El, nu la o instituţie bisericească sau alta. Teologii nu se înţeleg între ei, se ceartă de 2000 de ani încoace şi fac tot posibilul să atragă întreaga lumea în aceste dispute. Cine are dreptate? Este foarte greu de stabilit întrucât la mijloc sunt păreri parţiale în confruntare cu alte păreri parţiale. Instaurarea prin tradiţie a unor opinii greşite nu înseamnă că acestea devin corecte. Toate Bisericile instituţionale şi-au format tradiţii, adică reguli fixe, doctrine şi dogme, la care membrii lor trebuie să se supună. În realitate nu trebuie să ne supunem decât lui Dumnezeu, pentru că El ne iubeşte. Bisericile instituţionale nu ne iubesc, ne manipulează, se servesc de noi şi îşi promovează propriile interese. Orice organizaţie profită în primul rând organizatorilor.

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu nu este o organizaţie cu caracter religios, sau o instituţie bisericească, este Templul spiritual al lui Cristos. „Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?” (1 Corinteni 3; 16) Duhul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu nu locuieşte în clădiri făcute de mâini omeneşti, oricât de impunătoare ar fi acestea. „Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului şi nu locuieşte în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omeneşti ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile.” (Faptele Apostolilor 17; 24-25) Bisericile instituţionale sunt multe dar adevărata Biserică a lui Dumnezeu este una singură. Aceasta este o Biserică invizibilă din punct de vedere instituţional, fără clădiri, fără funcţionari religioşi, fără conturi bancare şi care se află în interiorul Creştinilor născuţi din nou şi care, la rândul lor se află în această Biserică, prin aceea că se află în Cristos şi că toţi, fără excepţie sunt conduşi de acelaşi Spirit, adică de Duhul lui Dumnezeu. Dacă Duhul lui Dumnezeu, care este Unul singur şi una cu Dumnezeu, formând un singur Dumnezeu, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, locuieşte în toţi Creştinii născuţi din nou, toţi împreună formează o singură Biserică Spirituală Unică, care este cu totul altceva decât multitudinea de Biserici instituţionale.  

Botezul copiilor se practica frecvent în Biserica primară şi din punct de vedere teologic nu este nici o greşeală, deoarece persoana respectivă, chiar dacă nu a avut discernământ atunci când a fost botezată, va confirma sau infirma ulterior, în mod inevitabil, prin viaţa sa, botezul în apă creştin, care s-a săvârşit asupra sa, deci îşi va exprima în felul acesta discernământul şi voinţa. Închinarea în faţa icoanelor sau a statuilor nu este nici ea o problemă pentru că închinarea nu se adresează icoanelor, sau statuilor propriu zise, ca şi obiecte autonome, şi care au puteri proprii, ci se face lui Dumnezeu, în faţa icoanelor, sau a statuilor. Rugăciunea în sine nu dobândeşte putere suplimentară, din acest motiv, întrucât forţa rugăciunii constă în credinţa şi puritatea morală a celui care o face şi nu în prezenţa sau absenţa icoanelor, sau a statuilor. Între idolatria care se practica în Vechiul Testament şi închinarea creştină în faţa icoanelor, sau a statuilor este o diferenţă uriaşă. Care este aceasta? Icoana prezintă chipul lui Isus (Iisus), în mod simbolic şi simbolul este pe deplin acceptat în Creştinism. Dacă blamăm simbolul, adică icoana, sau statuia, aceasta înseamnă că impietăm şi Persoana pe care acest simbol o reprezintă, adică pe Isus (Iisus). Dacă închinarea în faţa simbolului lui Isus (Iisus) este idolatrie, ce este atunci, închinarea la El? Dacă acceptăm simbolul pâinii şi al vinului de ce să respingem simbolul crucii sau al imaginii lui Isus (Iisus)? La mijloc se află o politică instituţională bisericească care doreşte să îi transfere pe oameni dintr-o Biserică instituţională în alta, cu scopul de a îşi întări propriile instituţii. Nu se are în vedere în primul rând interesul credincioşilor, ca şi indivizi chemaţi la mântuire, ci interesele specifice ale diverselor organizaţii religioase creştine.

Problema adevărată a Creştinilor Ortodocşi, sau Romano Catolici, Greco Catolici, Protestanţi, Reformaţi, Neo-protestanţi, etc., este renaşterea lor spirituală şi îmbrăcarea lor cu puterea venită de la Dumnezeu. Isus (Iisus) a spus că nimeni nu poate vedea Împărăţia Cerurilor dacă nu se naşte din nou. (Ioan 3; 3) A repetat acest lucru, subliniindu-i în felul acesta importanţa, atunci când a spus că „...dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre În Împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3; 5) În Ioan 3; cu 6 ni se spune că „Ce născut din carne, este carne şi ce este născut din Duh este Duh.” Creştinii au nevoie să se nască, a doua oară, din Duh, adică din Dumnezeu, căci numai în felul acesta ei pot devenii copii ai Lui. Creştinii Ortodocşi, ca şi toţi ceilalţi Creştini, au această nevoie, dacă cu adevărat ei speră la mântuire, adică la un viitor în Împărăţia Cerurilor. Nu este nevoie să îi întrebe pe preoţii, care o să îi înconjoare cu explicaţii prin care vor dilua la maximum răspunsul, în baza doctrinelor, propriilor lor instituţii bisericeşti. Este de ajuns să citească Biblia, evanghelia după Ioan, la capitolul 3 şi după aceea, dacă vor, pot să îi întrebe şi pe preoţi. Dacă răspunsul primit este că această naştere din nou nu este pentru toată lumea, atunci trebuie să ştie că au fost induşi în eroare, din considerente de politică instituţională.

„Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.” (Luca 24; 49)

Cei care sunt cu adevărat interesaţi de mântuirea celor din jurul lor ar trebui să lase la o parte încercarea de a îi convinge pe alţii că teologia lor este greşită, mai ales că pentru a face teologie comparată este nevoie de foarte multe studii şi ar trebui să invite pe toţi Creştinii, indiferent dacă au fost botezaţi copii, sau adulţi să se roage pentru primirea puterii de sus, adică a Darurilor şi roadelor Duhului Sfânt. (Faptele Apostolilor 10; 45) Împărăţia lui Dumnezeu stă în putere şi de aceea le propun confraţilor mei creştini să lase pentru moment teologia empirică, atât de mult practicată de foarte multă lume şi să se ocupe de aspectul de putere, deoarece mai întâi vine legătura personală cu Dumnezeu şi după aceea vin toate celelalte. Adevărata Biserică a lui Cristos este formată din toţi aceia care se află într-o legătură personală cu El, care au fost regeneraţi spiritual, adică născuţi din nou şi al căror nume este înscris în Cartea vieţii, încă înainte de întemeierea lumii. Această Biserică este o realitate spirituală şi nu instituţională şi membrii ei se află într-o unitate perfectă, aşa cu a dorit Isus (Iisus) şi a exprimat în rugăciunea Sa. (Ioan 17; 21-22) Nu este nevoie ca cineva să fie botezat mai întâi în apă la maturitate, sau să iasă dintr-o confesiune creştină şi să intre în alta şi numai după aceea să poată să primească puterea Duhului Sfânt. Aceasta este o învăţătură greşită, concepută pentru a servi o instituţie bisericească, care să promoveze interesele celor care o conduc.

Imaginaţi-vă ce schimbare radicală se va produce în România dacă milioanelor de Creştini Ortodocşi, Romano Catolici, sau Greco Catolici, etc., vor avea deschisă calea către a fi îmbrăcaţi, în mod personal, cu puterea lui Dumnezeu, dacă aceşti Creştini vor beneficia de darurile şi roadele Duhului Sfânt. Nu trebuie decât ca aceşti Creştini să fie chemaţi la o astfel de lucrare şi mulţi vor venii bucuroşi. Nu trebuie ca Bisericile lor instituţionale să se simtă în pericol şi să încerce să oprească această acţiune, deoarece această chemare nu este îndreptată împotriva nici unei Biserici instituţionale, este făcută pentru beneficiul veşnic al oricărui om. Dacă vrem să schimbă ceva fundamental în România, aceasta este modalitatea de a o face, aceasta este calea către Miracol.

Elemente de detaliu, cu caracter teologic, care ne arată relativitatea oricărei teologii, se găsesc în cartea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste – Creştinism spiritual şi religie instituţională,” care se poate descărca liber de pe site.

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Textul de bază pentru botezul în apă la maturitate   

 

Evanghelia după Marcu se termină în textele cele mai apropiate de original, în primele manuscrise, la cap 16 cu versetul 8 şi versetele de la 9-20, care conţin celebrul fundament al tuturor confesiunilor Neo-protestante, adică versetul de la cap. 16 cu 16, este o adăugire ulterioară ne autentică. „Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.” (Marcu 16; 16)...  

 

(22. 05. 2012)

 

read more

 

Întoarcerea la Cristos   

 

Eu propovăduiesc întoarcerea la Cristos, nu doar la Biblie şi nu doar la primele comunităţi creştine, aşa numita Biserică apostolică. De ce? Am constatat că este nevoie de o continuare a Reformei, pe linia marilor reformatori ai Creştinismului, dar ducând Reforma lor mai departe, ceea ce însemnă întorcerea cu totul la original adică la Isus (Iisus)...  

 

(18. 05. 2012)

 

read more

 

 

Este mai ferice să dai decât să primeşti   

 

Ce fel de Dumnezeu avem? Este unul care consideră că „a da” este mai mulţumitor decât a primi. (Faptele Apostolilor 20: 35) De aici se pot trage o multitudine de concluzii. În primul rând, imaginea conform căreia Dumnezeu este un stăpân absolut, care solicită de la noi o ascultare oarbă, se dovedeşte, o dată în plus, a fi una falsă. Dumnezeu nu aşteaptă de la noi să îi dăm nimic, ci doreşte ca El să ne dea nouă comorile sale de înţelepciune şi cunoaştere...  

 

(12. 05. 2012)

read more

 

Asemănări şi deosebiri  între B.S.U. şi Biserica Adventistă   

 

Biserica Spirituală Unică este o entitate spirituală şi nu instituţională în timp ce Biserica Adventistă este organizată ca şi o instituţie bisericească, care are o anumită interpretare a Bibliei, care trebuie adoptată, în mod obligatoriu, de membrii ei. Biserica Spirituală Unică, sau Biserica celor născuţi din nou, sau Biserica celor născuţi din Spirit, denumirile sunt echivalente, este formată din toţi membrii născuţi din nou, din toate Bisericile instituţionale, adică din toate confesiunile creştine care se află într-o legătură personală cu Cristos şi care sunt scrişi în cartea vieţii încă de la întemeierea lumii. (Ioan 3; 3,5; Apocalipsa lui Ioan 17; 8) 

 

(11. 07. 2012)

read more

 

Mântuirea vine prin credinţă şi nu prin momentul botezului în apă   

 

În viziunea mea, ambele forme de botez în apă, adică atât botezul în apă al copiilor cât şi botezul în apă al maturilor este în egală măsură valabil. Ceea ce susţin eu, în baza Bibliei, este că momentul la care se înfăptuieşte botezul în apă nu are nici un fel de importanţă din punctul de vedere al mântuirii. Fie că suntem botezaţi ca şi copilaşi, fie că suntem botezaţi la maturitate avem, în egală măsură şansa de a fi mântuiţi. Nu aceasta face deosebirea între Creştini, ci naşterea din nou...  

 

(06. 05. 2012)

read more

 

Mântuirea prin credinţă şi dragoste   

 

Isus (Iisus) a murit pentru noi pe cruce. Ce înseamnă aceasta? El s-a sacrificat în locul nostru şi în beneficiul nostru, de bună voie, pentru...... Pentru ce? Aceasta este marea întrebare, ce dobândim în urma sacrificiului său. Dobândim o îndreptăţire, un har, care nu este condiţionat de credinţa noastră, dar care devine eficient pentru noi atunci când credem în acest har...  

 

(23. 02. 2012)

read more

 

O nouă reformă a Creştinismului   

 

Această reformă presupune înlocuirea autorităţii instituţionale cu principiul dragostei creştine care este exact opusul acestui tip de autoritate, cea de care beneficiază Bisericile instituţionale. Cu alte cuvinte, instituţiile bisericeşti ca atare nu vor dispare dar vor fi socotite, din ce în ce mai mult, ca un factor secundar pentru mântuirea omului. Factorul principal este însăşi Dumnezeu şi El trebuie să ocupe locul principal în viaţa credinciosului şi nu Bisericile instituţionale... 

 

(18. 02. 2012)

read more

 

Necesitatea şi strategia unei revoluţii spirituale   

 

În România cetăţenii sunt în plină desfăşurare a unei revoluţii sociale dar pentru ca aceasta să reuşească şi să îşi atingă obiectivele aşteptate este nevoie ca ea să fie dublată de o revoluţie spirituală, care să producă o profundă schimbare de mentalitate. Realizarea unei astfel de mişcări se poate baza pe o strategie în câteva puncte, pe care o voi expune în continuare...  

 

(16. 02. 2012)

read more

 

Despre unicitatea Bisericii lui Dumnezeu   

 

Cu toate că existenţa unei singure Biserici a lui Dumnezeu este un adevăr foarte bine demonstrat în Biblie, nu se poate accepta principiul unicităţii Bisericii lui Dumnezeu până nu acceptăm valabilitatea botezului în apă al copiilor mici. De ce? Aceasta deoarece, în caz contrar, am cere tuturor Creştinilor să se boteze la maturitate, iar în cazul, cel mai probabil, că acest lucru nu se va întâmpla, mulţi Creştini şi nu doar Ortodocşii, ar rămâne pe dinafară...  

 

(01. 06. 2012)

read more

 

 

Unde se duc fraţii noştri?   

 

Aceasta este o întrebare ne pusă, în mod frecvent. Credem că suntem pe drumul cel bun deoarece aparţinem de o denominaţiune Neo-protestantă şi dacă alţii nu sunt în aceeaşi barcă cu noi, cu atât mai rău pentru ei. Dacă ar fi dorit, ar fi părăsit şi ei, aşa cum am făcut noi, instituţia bisericească, în care s-au născut şi ni s-ar fi alăturat nouă devenind astfel ‚pocăiţi’ şi dobândind şansa vieţii veşnice. Altfel nu se poate...  

 

(05. 02. 2012)

read more

 

Mesaj al autorului: În căutarea adevăratei Biserici a Lui Dumnezeu   

 

În condiţiile în care există atât de multe confesiuni creştine întrebarea „Care este adevărata Biserică a lui Dumnezeu?” este complet justificată. Fiecare Biserică pretinde despre sine că este ceea adevărată şi că doctrina ei este ceea corectă şi afirmă că toate celelalte doctrine creştine conţin greşeli...  

 

(03. 02. 2012)

 

read more