All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
Dumnezeu locuieşte în noi (cu extrase din versiunea ortodoxă a Bibliei)

 28. 03. 2013

Gabriel Baicu

     

În credinţa creştină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El şi numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi, nu putem să avem relații creștinești autentice, cu cei din jurul nostru. Nu putem să fim buni Creștini cu ceilalți, deci să punem în practică învățăturile creștine, decât atunci când în noi este prezentă și se manifestă puterea lui Dumnezeu. Dacă ne adunăm, mari mulțimi de oameni, în numele lui Dumnezeu, dar nu avem, fiecare din noi o relație adevărată cu El, suntem, fără îndoială, o comunitate de credincioși, dar relațiile inter-personale, din aceea comunitate, nu reflectă învățăturile lui Hristos. Aceasta este marea noastră problemă, ne adunăm, de multe ori, ca să ne facem mai răi, nu mai buni, așa cum a observat apostolul Pavel. (1 Corinteni 11; 17) Nu este de mirare că unii pusnici s-au retras, de a lungul timpului, departe de oameni, au făcut acest lucru tocmai pentru a nu fi obligați să coboare standardele lor spirituale, din cauza celor din jurul lor, a ne înțelegerii lor.

Adunarea noastră la un loc, are nu efect pozitiv, pentru cei care vor să învețe, dar are și un efect negativ, în sensul că se creează un fenomen de uniformizare a calității vieții spirituale, oamenii se conduc unii după alții, se adaptează unii la alții și de obicei se formează un fel de medie, care este dușmanul de moarte al înălțimii spirituale, cerută de Iisus. Oamenii, din jurul nostru, pot fi lumini, dar și obstacole, care întunecă lumina. Din acest motiv, avem nevoie de o libertate interioară deplină și un timp al nostru personal cu Dumnezeu, așa cum avea și Iisus. (Marcu 6; 47) Nu este nevoie să ne izolăm de ceilalți, dar trebuie să ne păstrăm deplina libertate față de ei și mai ales față de instituțiile bisericești. Uneori cei din jurul nostru sunt bine intenționați, cum era și Petru, atunci când dorea să îl oprească pe Iisus, de la a își îndeplinii misiunea Sa, totuși El l-a îndepărtat cu asprime spunând chiar: ”Înapoia mea satano ... căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.” (Matei 16; 23) Ce spun eu este că nu trebuie să ne luăm unii după alții ca oile, duse la tăiere, ci trebuie să ajungem cu mintea la Iisus, care este viu și să ne lăsăm călăuziți de El. Din acest considerent, afirm că mântuirea este personală și că se bazează pe convingeri proprii, dobândite în experiența fiecăruia cu Dumnezeu. Nu trebuie să existe dogme și doctrine obligatorii, care să circumscrie existența și cunoașterea lui Dumnezeu, noi trebuie să ne găsim reperele noastre proprii, și propriul nostru context cultural, științific și social, în care să îl încadrăm pe Dumnezeu și a cărui existență, să dobândească astfel sens, pentru noi.   

 Biserica este o realitate spirituală, care are şi manifestări sociale. Cu alte cuvinte, faptul că ne adunăm în grupuri mari, pe care le numim Biserică, fără însă să parcurgem, în mod personal, drumul spiritual, propus de Iisus, duce mai degrabă la o înţelegere greşită, a ceea ce înseamnă Creştinismul. Masele mari de credincioşi, adunaţi în diferite combinaţii denominaţionale, nu pot să parcurgă împreună calea mântuirii, deoarece aceasta presupune, în primul rând, căutare și experienţă personală. Amestecul dintre interesele umane imediate și proiectul spiritual etern, duce la excentricități și de aceea se încearcă mai degrabă să fie coborâtă imaginea lui Dumnezeu pe pământ decât să se construiască o scară spirituală către Ceruri. Dinamica socială religioasă, poate fi câteodată benefică, dar este și malefică, deoarece condiționează imaginea lui Dumnezeu, de elemente străine ei și duce astfel la modificări nedorite ale acestei imagini. Relațiile cu ceilalți sunt o parte a experienței noastre cu Dumnezeu, dar dacă acestea devin criteriul de referință, El rămâne pe dinafară, căci vom căuta să fim mai mult pe placul oamenilor, decât pe placul Lui, contrar a ceea ce primii ucenici au crezut. (Faptele apostolilor 4; 19)

 În colectivitate se ajunge la convenţii unanim acceptate, la compromisuri necesare, care permit existenţa acelei comunităţi religioase şi la o adaptare a principiilor personale la nivelul standardelor celorlalţi. Experienţa creştină este una, în mod implicit, personală care presupune sentimente, trăiri, intuiţii şi gânduri, care se produc în legătura personală pe care fiecare individ o are cu Dumnezeu şi cu istoria concretă a propriei sale vieţi. În N.T., Dumnezeu nu a făcut vreun legământ cu o confesiune creștină sau alta, ci legământul lui Dumnezeu, noul legământ, este făcut de El, cu fiecare individ în parte.

Oamenii au ritmuri spirituale diferite şi mijloace şi abilităţi diferite, care îi apropie de Dumnezeu şi de cei din jurul lor, pe căi și prin mijloace diferite. Orice uniformizare a specificului personal, în cadrul colectivităților creştine, creează disfuncţii  majore în ceea ce priveşte accesul celui sau celei în cauză, la o creştere spirituală necesară. Aspectul social nu dispare, deoarece comunitatea este aceea care conservă şi tezaurizează experienţele individuale şi care le transmite mai departe în epocă sau peste secole şi milenii. Când intrăm în viaţa de credinţă, cei din jur sunt aceia care ne furnizează primele elemente ale cunoaşterii lui Dumnezeu, dar interiorizarea şi experimentarea acestora ne aparţin doar nouă. O comunitate creştină autentică se poate forma numai între aceia care au ce transmite din experienţa lor spirituală, adică partea cea de a doua a poruncii iubirii şi anume dragostea de aproapele nostru, prima parte fiind dragostea de Dumnezeu. Fără ca să existe însă dragoste de Dumnezeu, dragostea pentru aproapele nostru este de sorginte umană şi nu divină.

Eu susţin că fără dragoste de Dumnezeu dragostea pentru oamenii nu este de calitatea aceleia care este prescrisă de Iisus. (Ioan 13; 34-35) Chiar Pavel ne spune că în relaţiile noastre cu cei mai puţin credincioşi sau cu cei mai puțin evoluaţi spiritual decât noi suntem obligați să facem compromisuri, în sensul de a ne stopa să ne manifestăm convingerile noastre. Colectivitatea instituţională generează compromisuri, uniformizare, ierarhizare, ipocrizie, dar comunitatea spirituală, adică aceea în care Duhul Sfânt ne ghidează şi ne fereşte de păcate, este o formă autentică de libertate, desigur nu în sensul că suntem liberi să păcătuim, ci în sensul că nu mai dorim să păcătuim. Satisfacţia pe care o conferă abţinerea de la a păcătui este mai mare decât plăcerea de a păcătui. Adevărata libertate, pe care ne-o dă Dumnezeu, este aceea că ne scapă de dorinţa de a păcătui. În fond, atitudinea faţă de realitate este una subiectivă, adică păcat însemnă să săvârşeşti ceea ce şti că este rău sau să nu faci ceea ce crezi că este bine.

Convingerile noastre proprii sunt esenţiale în definirea păcatului şi orice alunecare de la aceste convingeri, datorată celor din jur, reprezintă o denaturare a standardelor noastre spirituale. Ceea ce afirm este că experienţa noastră spirituală, convingerile noastre şi libertatea noastră se forjează în conştiinţa noastră şi au prioritate asupra limitărilor, datorate celor din jurul nostru. Adevărata libertate şi bucurie spirituală vine din noi şi cei din jurul nostru au tendinţa de a le restrânge. Experienţa personală cu Dumnezeu se întâmplă înăuntru nostru, chiar şi atunci când, de fapt, exerciţiul practicii creştine ne pune în contact cu ceilalţi. Atunci când îi iubim, cu o dragoste spirituală, pe cei din jurul nostru, atunci se produce această experienţă spirituală în noi, ocazionată de un eveniment petrecut în afara noastră, dar motivaţia şi reverberaţia îşi revelează întreaga pluridimensionalitate în noi. Tot atunci se deschide o nouă fereastră către infinitul spiritualităţii, dar percepţia acesteia este una interioară, prin urmare Întregul spre care aspirăm se revelează mai întâi în noi şi se exprim doar parţial în relaţiile cu ceilalţi. Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntru nostru, iar în afara noastră, în relaţiile cu ceilalţi, experimentăm, de multe ori, vidul care aspiră şi denaturează plinul din noi. Cu alte cuvinte, Întregul , care este Dumnezeu, poate fi perceput plenar numai în interiorul fiinţei umane şi poate fi sesizat numai prin consecinţele acestei prezenţe, în relaţiile dintre oameni.     

 

1.

Cât despre cele jertfite idolilor, ştim că toţi avem cunoştinţă. Cunoştinţa însă semeţeşte, iar iubirea zideşte.

2.

Iar dacă i se pare cuiva că cunoaşte ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască.

3.

Dar dacă iubeşte cineva pe Dumnezeu, acela este cunoscut de El.

4.

Iar despre mâncarea celor jertfite idolilor, ştim că idolul nu este nimic în lume şi că nu este alt Dumnezeu decât Unul singur.

5.

Căci deşi sunt aşa-zişi dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, - precum şi sunt dumnezei mulţi şi domni mulţi,

6.

Totuşi, pentru noi, este un singur Dumnezeu, Tatăl, din Care sunt toate şi noi întru El; şi un singur Domn, Iisus Hristos, prin Care sunt toate şi noi prin El.

7.

Dar nu toţi au cunoştinţa. Căci unii, din obişnuinţa de până acum cu idolul, mănâncă din cărnuri jertfite idolilor, şi conştiinţa lor fiind slabă, se întinează.

8.

Dar nu mâncarea ne va pune înaintea lui Dumnezeu. Că nici dacă vom mânca, nu ne prisoseşte, nici dacă nu vom mânca, nu ne lipseşte.

9.

Dar vedeţi ca nu cumva această libertate a voastră să ajungă poticnire pentru cei slabi.

10.

Căci dacă cineva te-ar vedea pe tine, cel ce ai cunoştinţă, şezând la masă în templul idolilor, oare conştiinţa lui, slab fiind el, nu se va întări să mănânce din cele jertfite idolilor?

11.

Şi va pieri prin cunoştinţa ta cel slab, fratele tău, pentru care a murit Hristos!

12.

Şi aşa, păcătuind împotriva fraţilor şi lovind conştiinţa lor slabă, păcătuiţi faţă de Hristos.

13.

De aceea, dacă o mâncare sminteşte pe fratele meu, nu voi mânca în veac carne, ca să nu aduc sminteală fratelui meu. (1Corinteni 8; 1-13)

 

De dragul celor din jur, Pavel ne îndeamnă să facem un fel de compromis, adică să facem ceea ce cred ei şi nu ceea ce credem noi, adică să nu acţionam întotdeauna în conformitate cu convingerile noastre.

 

14.

Ştiu şi sunt încredinţat în Domnul Iisus că nimic nu este întinat prin sine, decât numai pentru cel care gândeşte că e ceva întinat; pentru acela întinat este.

15.

Dar dacă, pentru mâncare, fratele tău se mâhneşte, nu mai umbli potrivit iubirii. Nu pierde, cu mâncarea ta, pe acela pentru care a murit Hristos.

16.

Nu lăsaţi ca bunul vostru să fie defăimat.

17.

Căci împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt.

18.

Iar cel ce slujeşte lui Hristos, în aceasta este plăcut lui Dumnezeu şi cinstit de oameni.

19.

Drept aceea să urmărim cele ale păcii şi cele ale zidirii unuia de către altul.

20.

Nu strica, pentru mâncare, lucrul lui Dumnezeu. Toate sunt curate, dar rău este pentru omul care mănâncă spre poticnire.

21.

Bine este să nu mănânci carne, nici să bei vin, nici să faci ceva de care fratele tău se poticneşte, se sminteşte sau slăbeşte (în credinţă).

22.

Credinţa pe care o ai, s-o ai pentru tine însuţi, înaintea lui Dumnezeu. Fericit este cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce aprobă!

23.

Iar cel ce se îndoieşte, dacă va mânca, se osândeşte, fiindcă n-a fost din credinţă. Şi tot ce nu este din credinţă este păcat. (Romani 14; 14-23)

 

Pavel ne spune deci că, atunci când suntem împreună cu alţii, nu putem întotdeauna să ne manifestăm liber propriile noastre convingeri. Tot ceea ce nu facem din convingere este păcat. Dacă cel care mănâncă, cu toate că nu este convins că poate să mănânce, mănâncă totuşi din carnea jertfită idolilor el săvârşeşte un păcat, deoarece acţionează fără să aibă convingerea că face bine ceea ce face. Pe de altă parte, noi aceia sau acelea, care suntem convinşi că nu este nici o problemă să mâncăm nu ne putem manifesta liber convingerea, din cauza celor din jurul nostru. Aspectul cu mâncarea jertfită idolilor nu este decât un exemplu, dar principiul se aplică în toate cazurile. În felul acesta, apare un joc al ipocriziei pe care chiar Pavel l-a condamnat, dar nu la sine însuşi, ci la apostolul Petru, care nu făcea decât să pună în practică acelaşi principiu, adică acela enunţat în textul menţionat, de către Pavel.

11.

Iar când Chefa a venit în Antiohia, pe faţă i-am stat împotrivă, căci era vrednic de înfruntare.

12.

Căci înainte de a veni unii de la Iacov, el mânca cu cei dintre neamuri; dar când au venit ei, se ferea şi se osebea, temându-se de cei din tăierea împrejur.

13.

Şi, împreună cu el, s-au făţărnicit şi ceilalţi iudei, încât şi Barnaba a fost atras în făţărnicia lor.

14.

Dar când am văzut că ei nu calcă drept, după adevărul Evangheliei, am zis lui Chefa, înaintea tuturor: Dacă tu, care eşti iudeu, trăieşti ca păgânii şi nu ca iudeii, de ce sileşti pe păgâni să trăiască ca iudeii?

 

Chefa, trebuie precizat, este numele care se referă la apostolul Petru. În fond acesta şi desigur Barnaba au făcut tocmai ceea ce Pavel ne sfătuieşte pe noi să facem, adică să nu ne manifestăm întotdeauna convingerile noastre, căci cei din jur le pot interpreta greşit. Eu spun însă că acesta este un lucru greşit şi primul care l-a condamnat a fost chiar Pavel, care ne sfătuieşte pe noi să procedăm în acest mod, pe care eu îl consider eronat. Este adevărat că cei din jurul nostru pot interpreta greşit convingerile noastre, dar în acelaşi timp, faptul că noi ne abţinem să facem ceea ce suntem convinşi că suntem liberi să facem reprezintă o abstenţiune, nu din convingere, ci din alte considerente şi, aşa cum bine a spus Pavel, de această dată, tot ceea ce facem şi aş sublinia eu, tot ceea ce nu facem, din convingere, este păcat. Pavel ne cere să ţinem convingerile noastre pentru noi, când suntem în colectivitate, dar o practică autentică a Creştinismului presupune transparenţă şi exprimarea liberă a propriilor noastre convingeri, căci dacă ne complăcem, din conformism, să ne exprimăm doar cum aşteaptă ceilalţi de la noi, vom sfârşi prin a ne perverti propriul nostru crez. De exemplu, dacă eu sunt convins că o femeie nu trebuie să poarte, în mod obligatoriu, un acoperământ pentru cap, în incinta unei adunări creştine şi totuşi cer femeilor din familia mea să facă acest lucru, pentru a nu deranja pe ceilalţi credincioşi prezenţi, acest lucru nu însemnă dragoste ci ipocrizie, căci această atitudine nu exprimă convingerile mele şi este chiar contrară acestor convingeri. Prezenţa într-o adunare creştină nu trebuie să ne ducă la încălcarea propriilor convingeri, ci presupune libertate de a ne manifesta, aşa după cum credem, în forul nostru interior. Şi în acest caz, aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, colectiv.  

www.gabrielbaicu.com

  

 

 

 

 

 

 

 

Navigare website

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Puterea de a lega și dezlega păcatele II (Biblia Cornilescu)

  

    Întrucât în articolul anterior am afirmat că există contradicții între două texte biblice doresc să dezvolt acest subiect și să analizez și o altă posibilă interpretare. În ceea ce privește autoritatea de a lega și dezlega păcatele, în N.T. ne sunt oferite două texte diferite, în legătură cu acela sau aceia...

 

uploaded: 08. 03 2013

read more

 

 

Puterea de a lega și dezlega păcatele I (Biblia Cornilescu)

  

    În ceea ce priveşte problema puterii oamenilor de a ierta păcatele altor oameni, N.T. ne furnizează două relatări foarte diferite și aflate în contradicție, una cu cealaltă. Una dintre acestea se află în evanghelia după Matei în cap. 16, iar ceea de a două se găseşte în Evanghelia după Ioan, la cap. 20. Iată ce ne spune textul din Matei:

 

uploaded: 08. 03 2013

read more

 

 

Dumnezeu ne învață direct toate lucrurile (Biblia Cornilescu)

  

Ori ne spune Dumnezeu direct, în conștiință, ce trebuie să facem, ca să fim mântuiți, ori ne spun Bisericile instituționale. Dumnezeu ne spune să iubim, Bisericile instituționale ne spun să ne supunem unor reguli stricte și să ne supunem chiar lor....

 

uploaded: 08. 03 2013

read more

 

 

Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu (Biblia Cornilescu) 

  

La prima vedere cele două texte sunt deplin concordante, dar nu este așa. Pavel ne îndeamnă către un anumit fel de compromis, dar Petru și apostolii ceilalți considerau că trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu, decât de oameni. . ...

 

uploaded: 08. 03 2013

read more

 

 

În dragoste nu este frică (extrase din Biblia Cornilescu))

 

   Una este să îți fie frică de mânia lui Dumnezeu și cu totul altceva este ”frica iubirii,” adică să fi atent și grijului să nu greșești față de Acela pe care îl iubești. Cu alte cuvinte, acela sau acea care iubește cu adevărat are o grijă deosebită . ...

 

uploaded: 08. 03 201

read more

 

 

Păcatele cu voia și jertfa lui Isus II (extrase Biblia Cornilescu)

 

   Care este contextul în care ne spune Pavel că nu mai există jertfă pentru păcate, pentru cei care păcătuiesc cu voia, în epistola către Evrei cap. 10, vers. 26? În primul rând, Pavel le scria Evreilor și se referea la inutilitatea practicării jertfelor din V.T. ...

 

uploaded: 08..3 2013

read more

 

Pocăință și Biserica adevărată (cu extrase din Biblia Cornilescu)

 

   Bisericile instituţionale sunt nişte verigi intermediare, între noi şi Dumnezeu. Nu avem nevoie de instituţii bisericeşti, de dogme şi doctrine obligatorii, pentru a fi credincioşi. Nu mă refer desigur la desființarea comunităților creștine, nici pe departe...

 

uploaded: 23. 02 2013

read more

 

Fiara își arată colții (extrase Biblia ortodoxă)

 

Instituția bisericească își vădește adevăratul caracter și prin modul în care gestionează ultimul drum, în această viață, al oamenilor. Cei care sunt înmormântați în cimitire private, nu au dreptul la o slujbă religioasă, din partea Bisericii instituționale ortodoxe. ...

 

uploaded: 23. 02 2013

read more

 

Biserica Spirituală Unică și Martorii lui Iehova

 

Există o deosebire fundamentală, în problema Trinității, între Biserica Spirituală Unică și Martorii lui Iehova. Cei din urmă, sunt o instituție bisericească, care susține o anumită doctrină, cu privire la Trinitate. Biserica Spirituală Unică lasă deschisă...

 

uploaded: 23. 02 2013

read more

 

Păcatele cu voia și jertfa lui Isus (extrase Biblia Cornilescu))

 

Dintr-un singur text biblic, înțeles greșit și în afara contextului său s-a creat o doctrină care are menirea să descurajeze pe credincioși și să îi facă dependenți de Bisericile instituționale. Nici un text biblic nu trebuie înțeles singur, izolat,...

 

uploaded: 23. 02 2013

read more

 

Dragostea este împlinirea Legii

 

Ori ne spune Dumnezeu direct, în conștiință, ce trebuie să facem, ca să fim mântuiți, ori ne spun Bisericile instituționale ce trebuie să realizăm pentru mântuire. Dacă învățătura despre mântuire vine din interior, de ce mai trebuie să vină din afară?...

 

uploaded: 12. 02 2013

read more

 

 

Hristos în noi nădejdea slavei

 

Îl cunoaştem pe Dumnezeu, atunci şi numai atunci când locuieşte în noi. Când El locuieşte în noi îl cunoaştem pe El ca într-o oglindă, atunci când ne cunoaştem pe noi înşine. Experienţa noastră personală este experienţa noastră cu Dumnezeu şi fiecare zi scursă înseamnă o mai bună cunoaştere a Lui...

 

uploaded: 12. 02 2013

read more

 

 

Să nu ne lăsăm înşelaţi!

 

Instituţiile bisericeşti sunt o imagine deformată şi prin urmare înşelătoare a Împărăţiei lui Dumnezeu. Nimic din cea ce este pe pământ nu va mai fi în Ceruri, în afara celor mântuiţi, dar şi aceştia vor fi schimbaţi. În Împărăţia lui Dumnezeu nu va mai exista aceeaşi organizare ca cea existentă ...

 

uploaded: 12. 02 2013

read more

 

 

Întâlneşte-l pe Isus

 

Nu trebuie să mergi la Ierusalim, la sfântul mormânt pentru asta. Acolo vei vedea doar mormântul gol, dar Isus a înviat şi nu îl găseşti acolo. Isus este la uşa ta şi bate. Dacă îi deschizi El pătrunde în fiinţa ta şi va locui cu tine în veci...

 

uploaded: 12. 02 2013

read more

 

 

Dumnezeu locuieşte în noi (cu extrase din versiunea ortodoxă a Bibliei)

 

În credinţa creştină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El şi numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi...

 

uploaded: 30. 01 2013

read more

 

Dumnezeu este Tatăl fiecărui credincios în parte (cu extrase din Biblia ortodoxă)

 

Instituţiile bisericeşti ne impun ce trebuie să credem şi ce trebuie să facem sau să nu facem, ca şi cum ele ar fi tutorii sau curatorii noştri spirituali. Ele sunt falşi tutori, falşi curatori şi falşi părinţi, deoarece fiecare om, care trăieşte pe pământ are dreptul să aibă ca Tată pe Dumnezeu...

 

uploaded: 30. 01 2013

read more

 

Adevărata practică a Creştinismului (cu extrase din traducerea Cornilescu a Bibliei)

 

Practica Creştinismului nu constă în principal în a ne duce duminica la adunările creştine şi de a participa la slujbe sau la spectacole şi festivităţi prin care îi dăm recunoaşterea lui Dumnezeu...

 

uploaded: 30. 01 2013

read more

 

Cine ne-a văzut pe noi l-a văzut pe Iisus

 

Din nefericire oamenii l-au transformat pe Iisus Hristos într-un idol. El este prezentat ca fiind întruchiparea unui ideal la care este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, de ajuns...

 

uploaded: 30. 01 2013

read more

 

Iisus Apa vieţii şi Boboteaza

 

Oare a bea din Apa vieţii care este Iisus şi a bea din apa care este agiasma mare este acelaşi lucru? Eu afirm că nu este, deoarece Apa vie, care este Iisus se transformă într-un izvor de apă vie...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Război cu Isus

 

De unde absurditatea că cenuşa şi pământul, adică solul, sunt două substanţe calitativ diferite? Dacă luăm un pumn de cenuşă şi îl amestecăm cu pământ prelevat din sol vom vedea că ele devin o combinaţie uniformă...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Veşnicia vieţii şi moartea trupului biologic

 

Indiferent dacă în momentul înmormântării noastre se face sau nu o slujbă religioasă destinul nostru veşnic este acelaşi. Suntem judecaţi de Dumnezeu după ceea ce suntem, adică am ajuns să fim, în timpul vieţii noastre pe pământ şi nicidecum după ceea ce pot face Bisericile instituţionale pentru noi...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Isus ne mântuieşte

 

Nici un om şi nici o instituţie bisericească nu are monopolul mântuirii. Isus este singurul Mântuitor. Nu este greşit să îl urmezi pe Isus, fiind într-un cult, este chiar foarte, foarte, foarte bine. La un moment dat...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Vehicule ale păcatului şi morţii ( cu extrase din traducerea ortodoxă a Bibliei)

 

În zilele noastre instituţiile bisericeşti îndeplinesc aceeaşi funcţie, ca şi Legea în V.T. Prin regulile şi tradiţiile lor, în loc să se producă o creştere spirituală a membrilor lor, în realitate se înmulţeşte păcatul. Bisericile instituţionale...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Vehicule ale păcatului şi morţii ( cu extrase din traducerea Cornilescu a Bibliei)

 

În zilele noastre instituţiile bisericeşti îndeplinesc aceeaşi funcţie, ca şi Legea în V.T. Prin regulile şi tradiţiile lor, în loc să se producă o creştere spirituală a membrilor lor, în realitate se înmulţeşte păcatul. Bisericile instituţionale ...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Isus Lumina din noi

 

Dumnezeu trimite oamenii Săi ca prin ei să răspândească lumina. Totuşi pentru aceia care vor să doarmă, lumina îi oboseşte şi vor să o stingă. Pentru aceia pe care îi deranjează lumina şi vor să doarmă, eu le urez somn uşor ...

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu şi viitorul

 

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este una singură şi se află într-o perfectă unitate spirituală, între membrii ei şi cu Dumnezeu. Multitudinea de Biserici instituţionale sunt o imagine falsă a lui Dumnezeu şi a Bisericii adevărate...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni

 

Capul unui om spiritual, este spiritul care locuieşte în el sau în ea. Capul unui Creştin trebuie să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este şi Duhul lui Hristos, după cum ne învaţă N.T. (Romani 8; 9) ...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Facă-se doar voia lui Dumnezeu pe pământ

 

Directivele date în epistolele către Timotei nu aparţin lui Pavel, căci este de acum de notorietate că nu el a scris aceste epistole. Sunt scrise de altcineva şi prezentate sub pseudonimul Pavel. ...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Locul unde se evanghelizează

 

Femeile fac tot timpul muncă de evanghelizare. Care este deosebirea între a învăţa pe cineva pe stradă, la piaţă sau la locul de muncă, despre Dumnezeu şi a învăţa aceleaşi persoane într-o clădire, ...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Sfinţii la a doua venire a lui Isus

 

Ce se înţelege prin rămăşiţă, adică cei sfinţi, care vor rezista până la urmă şi care vor fi salvaţi, cu ocazia celei de a doua reveniri a lui Isus? Textul din cartea Apocalipsa lui Ioan este foarte clar:...

 

 

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Naşterea din nou

 

       Fiecare credincios trebuie să fie născut din nou, în mod personal şi nu doar sfinţii din calendar, în caz contrar nu are nici o şansă pentru a fi mântuit şi a locui cu Dumnezeu în Împărăţia Sa, pentru veşnicie....

 

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Mai rău ca mormintele

 

       Destule persoane din România obişnuiesc să meargă la cimitirul Belu Catolic, din Bucureşti pentru a se ruga în jurul unui grup de 9 morminte, care mărturisesc ei că îi ajută şi că urmare a rugăciunilor lor li se împlinesc dorinţele....

 

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Doctrinele religioase creştine şi primele Biserici

 

       Primele comunităţi creştine nu aveau o doctrină obligatorie, fixă şi determinată. Erau conduse direct de Duhul Sfânt şi nu indirect prin intermediul funcţionarilor religioşi, care pretind că ştiu cel mai bine, toate lucrurile, legate de Dumnezeu...

 

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Interpretarea Bibliei

 

       Biblia nu se poate înţelege corect, dacă lăsăm pe din afară câte un verset, de care nu vrem să ţinem cont şi despre care nu se vorbeşte niciodată, în adunările creştine. De exemplu, ce a vrut apostolul Pavel să spună când a făcut afirmaţia...

 

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Responsabilitate creştină

 

     În societate, femeile au un rol deosebit de important, fiind câteodată chiar şi şefi de stat. În viaţa profesională femeile îndeplinesc şi funcţiile cele mai complexe şi grele, fiind mecanici, constructori, poliţiste, judecători,...

 

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Autoritatea religioasă

 

Autoritatea spirituală impusă asupra conştiinţelor noastre este o construcţie artificială şi falsă. Instituţiile bisericeşti îşi bazează autoritatea asupra noastră pe o interpretare total greşită a învăţăturilor lui Isus. El nu a făcut nici o diferenţă între oameni, atunci când le-a cerut să se iubească unii pe alţii, aşa cum iubeşte El....

 

uploaded: 05.12 2012

read more

 

Ordinea Creaţiei

 

Întrucât s-a adus ca şi un contra argument la un articol al meu ideea că superioritatea bărbatului asupra femeii se bazează pe ordinea creaţiei, mă simt dator să răspund la aceasta. Se pare că în cartea Geneza a Bibliei scrie că mai întâi a fost creat bărbatul şi după aceea femeia şi din acest motiv bărbatul ar avea întâietate, faţă de femeie. ...

 

uploaded: 05.12 2012

read more

 

"Hrană tare" şi "lapte" în Creştimism

 

Bisericile instituţionale sunt obligate să servească mai mult ‚lapte,’ decât hrană tare, deoarece în mijlocul lor sunt mulţi Creştini „lumeşti,” care înţeleg numai de ordine şi disciplină, de autoritatea impusă asupra lor, decât de glasul lui Dumnezeu, care vorbeşte în propria conştiinţă, a celui născut din nou. În N.T. există şi hrană tare şi doresc...

 

uploaded: 05.12 2012

read more

 

O Persoană nu o doctrină

 

Atât eu cât şi reprezentanţii Bisericii instituţionale Adventiste de ziua a 7 a, avem acelaşi scop şi anume încercăm să avertizăm omenirea asupra pericolele viitoare, care planează asupra sa şi care sunt descrise în cartea Apocalipsa lui Ioan, ultima carte a Bibliei. Diferenţa între noi este de viziune asupra Bibliei şi desigur şi asupra viitorului...

 

uploaded: 05.12 2012

read more

 

În Împărăţia lui Dumnezeu nu se va ţine o zi de odihnă

 

Adventiştii de ziua a 7 a susţin că este necesar să ţinem o zi de odihnă şi aceasta trebuie să fie sâmbăta, în caz contrar nu putem să fim mântuiţi. Aşa au fost învăţaţi de Elen G. White şi aşa, cred ei că trebuie să fie...

 

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Despre Sabat şi semnificaţia sa

 

Adventiştii de ziua a 7 a susţin că este necesar să ţinem o zi de odihnă şi aceasta trebuie să fie sâmbăta, în caz contrar nu putem să fim mântuiţi. Aşa au fost învăţaţi de Elen G. White şi aşa, cred ei că trebuie să fie...

 

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Adventiştii de ziua a 7 şi miezul doctrinei lor

 

Nu există nici o dovadă în Biblie că primii Creştini dintre neamuri considerau ţinerea unei anumite zile de odihnă ca fiind obligatorie. Primii Creştini, care erau Evrei convertiţi, continuau să respecte sabatul şi alte obiceiuri evreieşti. Pentru Creştinii dintre neamuri lucrurile nu erau atât de clare...

 

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Adventiştii de ziua a 7 a şi Isus 

 

Adventiştii sunt Evreii Noului Testament. La fel ca şi Evreii Vechiului Testament ei îl răstignesc, pentru a doua oară, pe Isus. Evreii V.T. au răstignit trupul lui Isus şi Adventiştii de ziua a 7 a răstignesc Duhul lui Isus. Cum se întâmplă acest lucru? ...

 

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Fecioara şi "curva" cea mare

 

Când va reveni pe norii cerului, în glorie şi slavă, împreună cu sfinţii îngeri, Isus va răpi la cer pe toţi cei care sunt ai Lui, un singur popor, indiferent de confesiunea creştină la care aceştia vor fi aparţinând. Isus nu îi va întreba dacă au fost Ortodocşi, Romano sau Greco Catolici, Reformaţi, Protestanţi sau Neo-protestanţi...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

Argumente şi tradiţie

 

În toată lumea aceasta numai Româncele şi Rusoaicele poartă batic şi stau deoparte în Biserici şi rezultatele se văd, adică mult formalism şi puţină spiritualitate. Oare toată femeile din lume sunt "rătăcite" şi numai Româncele şi Rusoaicele  practică corect Creştinismul?...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

Inconsecvenţă şi ipocrizie

 

Este necesar ca, fiecare din noi, să stabilim propria noastră relaţie personală cu Dumnezeu. Nici chiar Biblia nu poate fi înţeleasă, în spiritul ei, de către aceia care nu au Duhul lui Cristos. În mod special, scrierile N.T. nu pot fi înţelese cu o înţelepciune omenească, căci ele trebuiesc judecate duhovnicesc. (1 Corinteni 2; 12-13)...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

Despre locul şi rolul femeilor creştine

 

Întrebarea legitimă care se pune este următoarea: Pot femeile să fie mântuite chiar dacă nu nasc fi? De exemplu, în cazul femeilor care nu se căsătoresc şi deci nu nasc copii, al acelora care sunt căsătorite, dar nasc numai fete, sau nasc un singur fiu, deci nu fii la plural, ci un fiu, în cazul femeilor, care deşi sunt căsătorite nu pot să nască din motive medicale etc., pot femeile să fie mântuite?...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

Spiritele nu au gen

 

Dumnezeu nu dă 'slujbe' diferite în adunările creştine, unele pentru bărbaţi şi altele pentru femei, ci oamenii care le organizează, repartizează funcţiunile, în acest mod. Dumnezeu dă Duhul Sfânt la oameni, fără deosebire de gen. După părerea mea, nu se poate demonstra că lucrurile stau altfel şi că darurile Duhului Sfânt sunt distribuite ţinând cont de genul persoanei. Unde scrie acest lucru?...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

 

Dublu standard

 

Pavel prezintă un dublu standard. După ce se luptă, în mai toate epistolele sale, cu Legea, afirmând că nu prin Lege suntem mântuiţi, ci prin credinţă, atunci când este vorba despre femei, se răzgândeşte şi orice argument este bun, pentru a reduce femeile la tăcere, chiar şi acela care este dedus din Lege. Cum adică?...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

Principiul fundamental al Creştinismului

 

Biblia este mai greu de înţeles atunci când anumite texte se contrazic între ele. De exemplu: "Toţi care aţi fost botezaţi pentru Cristos, v-aţi îmbrăcat cu Cristos. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Cristos Isus. (Galateni 3; 27-28)...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

Instituţiile bisericeşti construiesc o pavăză falsă

 

Instituţiile bisericeşti sunt forma prin care spiritualitatea creştină s-a adaptat şi se adaptează la lume. Ele au fost mai întâi de toate „braţul înarmat” al Creştinilor, protecţia lor, după ce iniţial au fost persecutaţi pe nedrept în timpul diferitelor perioade de persecuţie, din Imperiul Roman...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

 

 Locul unde se poate vedea şi simţi adevăratul Creştinism

 

Atunci când intrăm într-o organizaţie religioasă, am dori să vedem ceva din practica învăţăturii lui Isus şi, de cele mai multe ori nu vedem. De ce? Deoarece instituţiile bisericeşti nu aplică în organizarea şi funcţionarea lor învăţăturile lui Isus. Cel mai mare nu este cel mai mic şi Creştinii din acel loc nu sunt gata să îşi dea viaţa unii pentru alţii...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

Relaţia personală cu Dumnezeu

 

Este necesar ca, fiecare din noi, să stabilim propria noastră relaţie personală cu Dumnezeu. Nici chiar Biblia nu poate fi înţeleasă, în spiritul ei, de către aceia care nu au Duhul lui Cristos. În mod special, scrierile N.T. nu pot fi înţelese cu o înţelepciune omenească, căci ele trebuiesc judecate duhovnicesc. (1 Corinteni 2; 12-13)...

 

uploaded: ed: 20.11 2012

read more

 

"Piatra" fundamentală a Bisericii Unice şi "pietrele" instituţiei bisericeşti

 

Există o discrepanţă între evanghelii cu privire la momentul în care ni se spune că Isus l-a numit Petru, adică piatră sau stâncă, pe Simon, ucenicul Lui. În Ioan 1; 42 ni se spune că Isus l-a numit pe Simon cu numele Petru (Cephas sau Chifa), de origine aramaică, unde este Kepha, atunci când l-a întâlnit prima dată...

 

uploaded: 19.11 2012

read more

 

Piatra din capul unghiului este Isus şi nu Petru

 

Nu este Petru piatra de temelie a Bisericii, ci Duhul Sfânt care l-a animat pe Petru atunci când a spus: Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu. Piatra din capul unghiului, pe care stă Biserica lui Dumnezeu este Isus şi nu Petru...

 

uploaded: 15.11 2012

read more

 

Ce "este scris" că a spus Isus şi ce a spus El în realitate

 

Există destule lucruri scrise în N.T., dar care nu sunt spuse de către Isus, exact aşa cum sunt consemnate, cu o precizie ‚matematică.’ În vremea aceea nu existau reportofoane şi nu se luau notiţe. Se susţine teza că Duhul Sfânt a dictat scriitorilor N.T. întâmplările...

 

uploaded: 09.11 2012

read more

 

Împotriva religiei şi pentru Isus

 

Nu se poate afirma că suntem împotriva religiei atâta vreme cât nu suntem şi împotriva celor care promovează şi susţin religia, adică împotriva instituţiilor bisericeşti. Ce sunt instituţiile bisericeşti se poate vedea bine în cartea pe care o găsiţi pe websitul www.bisericaspiritualaunica.com...

 

uploaded: 03.11 2012

read more

 

Isus şi instituţiile bisericeşti

 

Nu am găsit nicăieri în Biblie demonstraţia faptului că Isus a dorit să iniţieze o instituţie bisericească, o organizaţie stabilă pe care să o numească Biserica Sa. Isus a dorit şi doreşte să aducă Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ...

 

uploaded: 26.10 2012

read more

 

Dragostea de natură divină exclude autoritatea instituţională

 

Acolo unde este autoritate între oameni, acolo este Satana. Principiile satanice presupun tocmai dorinţa de a exercita o autoritate impusă, în probleme spirituale. Atunci cât cei mai mulţi doresc să dobândească această putere, această autoritate, atunci se naşte lupta şi de aici se dezvoltă principiile satanice....

 

uploaded: 15.10 2012

read more

 

Ce se poate reproşa instituţiilor bisericeşti?

 

Ele nu arată imaginea lui Dumnezeu, ci imaginea lumii. Ierarhia pe care o desfăşoară acestea nu este modul de organizare al Împărăţiei Cerurilor. În Împărăţia lui Dumnezeu, cel mai mic este cel mai mare şi cel care doreşte să fie cel mai mare trebuie să fie slujitorul tuturor. (Matei 23; 11)...

 

uploaded: 06.10 2012

read more

 

Instituţiile bisericeşti şi noi

 

Participarea la activitatea instituţiilor bisericeşti este doar o etapă în parcursul nostru spiritual şi nu cea mai importantă. Facem parte cu toţii, la începutul drumului nostru în credinţa creştină, din una sau din altă instituţie bisericească...

 

uploaded: 29.09 2012

read more

 

 

Instituţiile bisericeşti şi fiara din Cartea Apocalipsa lui Ioan

 

   Eu nu vă spun să nu mergeţi în adunările voastre sau în Bisericile voastre locale, eu vă spun mergeţi dar priviţi-le cu alţi ochi, adică cu ochi duhovniceşti, nu doar lumeşti....

 

uploaded: 29.09 2012

read more

 

 

Model de funcţionare a primelor comunităţi creştine

 

  Deosebirea dintre Creştinismul ne instituţional şi cel instituţional, dintre Bisericile apostolice timpurii şi Biserica instituţională apărută, după ce Creştinismul a devenit religie oficială a Imperiului Roman, constă în aceea că în primele Biserici creştine, elementul spiritual era mult mai prezent...

 

uploaded: 25.09 2012

read more

 

 

Isus şi religia organizată

 

Dacă ar fi vrut, Isus ar fi putut evita orice controversă, pe care a avut-o cu instituţia religioasă ebraică. De exemplu, El ar fi putut să aştepte până duminică sau luni, pentru a vindeca pe bolnavi şi în felul acesta ar fi evitat să fie acuzat de încălcarea Sabatului....

 

uploaded: 16.08 2012

read more

 

 

Din nou despre inspitaţia textelor Bibliei

 

Deoarece am abordat tematica inspiraţiei textelor Bibliei şi în special a N.T. am să dezvolt această temă, de data aceasta folosind cât mai multe materiale bibliografice, care să poată să fie consultante şi de cititori. Acest lucru mi se pare necesar, pentru a elimina orice confuzie...

 

uploaded: 04.08 2012

read more

 

 

Despre cât de multă inspiraţie conţin textele Noului Testament - continuare

 

Pentru a fi mai bine înţeles, este indicat ca mesajul de faţă să fie citit ca o continuare a unui alt mesaj intitulat „Despre cât de multă inspiraţie conţin textele Noului Testament” şi care se află deja publicat pe site-ul www.bisericaspiritualaunica.com Departe de mine intenţia de a susţine că textele N.T., nu conţin inspiraţia lui Dumnezeu...

uploaded: 19.07 2012

read more

 

 

Despre cât de multă inspiraţie conţin textele Noului Testament

 

   "Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3; 16-17) Problema este că acest text, care este cuprins în N.T., mărturiseşte despre sine însuşi că este insuflat de Dumnezeu...

 

uploaded: 11.07 2012

read more

 

 

Mesaj al autorului:  Cum putem să schimbăm ceva esenţial în România?

 

   Misionarismul actual în România este dictat de raţiuni instituţionale şi nu de o reală grijă faţă de viitorul veşnic al oamenilor. Persoane izolate sunt rupte de Biserica instituţională Ortodoxă, Romano Catolică, sau Greco Catolică şi sunt convinse că trebuie să se boteze în apă când sunt mature, deoarece botezul lor s-a făcut în lipsa unei decizii personale, bazată pe discernământul personal. ....

 

uploaded: 11.07 2012

read more

 

Intoleranţa religioasă în Creştinism

 

   Eu nu pot să spun cu siguranţă absolută dacă cea mai bună variantă de botez în apă este cea a copiilor sau cea a adulţilor, dar pot să spun cu siguranţă că trebuie să respectăm convingerile fiecăruia, în această privinţă şi în toate celelalte aspecte ale vieţii spirituale. Credinţa creştină se bazează pe convingeri ....

 

uploaded: 20.06 2012

read more

 

Cine poate să nu mai păcătuiască?

 

   Nici un om pe pământ nu poate să nu mai păcătuiască atâta vreme cât încă este motivat de natura sa umană. De ce? Pentru că fiecare om este păcătos, în ochii lui Dumnezeu, tocmai datorită naturii sale umane. Păcatul locuieşte în noi, în genele noastre, în structura noastră ceea mai profundă....

 

uploaded: 01.06 2012

read more

 

 

Textul de bază pentru botezul în apă la maturitate

 

   Evanghelia după Marcu se termină în textele cele mai apropiate de original, în   primele manuscrise, la cap 16 cu versetul 8 şi versetele de la 9-20, care conţin celebrul fundament al tuturor confesiunilor Neo-protestante, adică versetul de la cap. 16 cu 16, este o adăugire ulterioară ne autentică....

 

uploaded: 22.05 2012

read more

 

 

Întoarcerea la Cristos

 

   Eu propovăduiesc întoarcerea la Cristos, nu doar la Biblie şi nu doar la primele comunităţi creştine, aşa numita Biserică apostolică. De ce? Am constatat că este nevoie de o continuare a Reformei, pe linia marilor reformatori ai Creştinismului, dar ducând Reforma lor mai departe...

 

uploaded: 18.05 2012

read more

 

 

Este mai ferice să dai decât să primeşti

 

   Ce fel de Dumnezeu avem? Este unul care consideră că „a da” este mai mulţumitor decât a primi. (Faptele Apostolilor 20: 35) De aici se pot trage o multitudine de concluzii. În primul rând, imaginea conform căreia Dumnezeu este un stăpân absolut...

 

uploaded: 12.05 2012

read more

 

Despre ce asemănare şi ce deosebiri există între Biserica Spirituală Unică şi Biserica Adventistă

 

     Biserica Spirituală Unică este o entitate spirituală şi nu instituţională în timp ce Biserica Adventistă este organizată ca şi o instituţie bisericească, care are o anumită interpretare a Bibliei, care trebuie adoptată, în mod obligatoriu, de membrii ei. Biserica Spirituală Unică...

 

uploaded: 08.05 2012

read more

 

 

Mântuirea vine prin credinţă şi nu prin momentul botezului în apă

 

      În viziunea mea, ambele forme de botez în apă, adică atât botezul în apă al copiilor cât şi botezul în apă al maturilor este în egală măsură valabil. Ceea ce susţin eu, în baza Bibliei, este că momentul la care se înfăptuieşte botezul în apă nu are nici un fel de importanţă din punctul de vedere al mântuirii...

 

uploaded: 06.05 2012

read more

 

Mântuirea prin credinţă şi dragoste

 

      Isus a murit pentru noi pe cruce. Ce înseamnă aceasta? El s-a sacrificat în locul nostru şi în beneficiul nostru, de bună voie, pentru...... Pentru ce? Aceasta este marea întrebare, ce dobândim în urma sacrificiului său. Dobândim o îndreptăţire, un har, care nu este condiţionat de credinţa noastră...

 

uploaded: 23.02 2012

read more

 

O nouă reformă a Creştinismului

 

      Această reformă presupune înlocuirea autorităţii instituţionale cu principiul dragostei creştine care este exact opusul acestui tip de autoritate, cea de care beneficiază Bisericile instituţionale...

 

uploaded: 18.02 2012

read more

 

 

Necesitatea şi strategia unei revoluţii spirituale

 

În România cetăţenii sunt în plină desfăşurare a unei revoluţii sociale dar pentru ca aceasta să reuşească şi să îşi atingă obiectivele aşteptate este nevoie ca ea să fie dublată de o revoluţie spirituală, care să producă o profundă schimbare de mentalitate...

 

uploaded: 16.02 2012

read more

 

 

Despre unicitatea Bisericii lui Dumnezeu

 

      Cu toate că existenţa unei singure Biserici a lui Dumnezeu este un adevăr foarte bine demonstrat în Biblie, nu se poate accepta principiul unicităţii Bisericii lui Dumnezeu până nu acceptăm valabilitatea botezului în apă al copiilor mici. De ce? Aceasta deoarece, în caz contrar...

 

uploaded: 15.02 2012

read more

 

Unde se duc fraţii noştri? 

 

    Aceasta este o întrebare ne pusă, în mod frecvent. Credem că suntem pe drumul cel bun deoarece aparţinem de o denominaţiune Neo-protestantă şi dacă alţii nu sunt în aceeaşi barcă cu noi, cu atât mai rău pentru ei. Dacă ar fi dorit, ar fi părăsit şi ei, aşa cum am făcut noi, instituţia bisericească, în care s-au născut şi ni s-ar fi alăturat nouă devenind astfel ‚pocăiţi’ şi dobândind şansa vieţii veşnice...

 

uploaded: 05.02 2012

read more

 

 

Mesaj al autorului:

În căutarea adevăratei Biserici a Lui Dumnezeu

 

    În condiţiile în care există atât de multe confesiuni creştine întrebarea „Care este adevărata Biserică a lui Dumnezeu?” este complet justificată. Fiecare Biserică pretinde despre sine că este ceea adevărată şi că doctrina ei este ceea corectă şi afirmă că toate celelalte doctrine creştine conţin greşeli...

 

uploaded: 03.02 2012